1. Administratorem Twoich danych osobowych jest przedsiębiorstwo KŁOSOK 1 sp. z o.o., ul. Gajowa 62, 44-240 Żory, NIP: 651-173-65-15, REGON: 385846690.

2. Kontakt: Możesz się z nami kontaktować na piśmie, telefonicznie pod numerem 32-455-66-49 lub e-mail pod adresem: iod@klosok.eu.

3. W przedsiębiorstwie został powołany Inspektor Ochrony Danych.

4. Przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania zawartej między nami umowy, rozpatrywania reklamacji, obsługi zapytań i zgłoszeń, marketingu, przechowywania danych dla celów archiwalnych, a także gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe.

4.1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe również na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celach, ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia postepowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Tobie drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa, przechowywania danych.

5. Przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe: Imię i Nazwisko, Adres, E-mail, Numer telefonu, Adres IP, Rodzaj przeglądarki Internetowej.

6. Twoje dane pozyskujemy osobiście, od operatorów, rozmowy telefonicznej, komunikatorów internetowych.

7. Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe w celu wykonywania naszych usług naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz firmom zajmującym się obsługą systemów teleinformatycznych, firmom pocztowym, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe i doradcze. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej.

8. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (okres przedawnienia zobowiązań podatkowych).

9. Twoje prawa:
a) podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzedaży, którą z nami zawierasz,
b) masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych,
c) masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia,
d) w każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

10. Twoje dane nie będą przetwarzane przez przedsiębiorstwo w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.